Project Description

โปรโมชั่น HY PRO Strawberry ซื้อ 3 แถม 1

ซื้อผลิตภัณฑ์ HY PRO Strawberry 3 กล่อง
แถมฟรี
ผลิตภัณฑ์ HY PRO Strawberry 1 กล่อง

ราคาสมาชิกชุดละ 2,850 บาท 630 PV.
รหัสโปรโมชั่น P0282
**ราคานี้ สำหรับนักธุรกิจ SUCCESSMORE เท่านั้น
(สามารถแจงคะแนนแยกชิ้นได้ ยกเว้นสินค้าแถมฟรี)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
1-30 กันยายน 2561
ทุกสาขาทั่วประเทศ