บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ขอยกย่องและชื่นชมนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับผู้นำที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และอดทน ในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านแนวคิดและทักษะที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากการลงมือทำด้วยตนเองจนเห็นผลแล้ว ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนผู้อื่น ผ่านการสร้างธุรกิจเครือข่ายซัคเซสมอร์ให้ประสบความสำเร็จบนแนวทางที่ถูกต้อง จนทำให้เกียรติภูมิของนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ และถือเป็นเกียรติคุณที่น่ายกย่องสำหรับการสร้างคุณค่าอันยิ่งใหญ่ให้แก่สังคม เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการกระทำที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่นและสังคม บริษัทจึงได้มีกำหนดเกียรติรางวัลนักธุรกิจซัคมอร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับขั้นความสำเร็จของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ (SUCCESS RANKING)

 

1_Bronze

BRONZE

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 10,000 พีวีและทีมแข็ง 15,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

2_Silver

SILVER

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 20,000 พีวีและทีมแข็ง 30,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงที่ Active อย่างน้อยข้างละ 2 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

3_Gold

GOLD

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 30,000 พีวีและทีมแข็ง 45,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงที่ Active อย่างน้อยข้างละ 3 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

4_Platinum

PLATINUM

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 60,000 พีวีและทีมแข็ง 90,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งบรอนซ์ที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณ ประกาศชื่อในนิตยสารซัคเซสและในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

5_Pearl

PEARL

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 100,000 พีวีและทีมแข็ง 150,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงตำแหน่งบรอนซ์ที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณ ประกาศชื่อในนิตยสารซัคเซสและในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

6_Ruby

RUBY

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 150,000 พีวีและทีมแข็ง 225,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งบรอนซ์ที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สาย เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับรูบี้
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมของบริษัท เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum

7_Sapphire

SAPPHIRE

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 200,000 พีวีและทีมแข็ง 300,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งบรอนซ์ที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สาย เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับแซฟไฟร์
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมของบริษัท เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum

8_Emerald

EMERAL

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 300,000 พีวีและทีมแข็ง 450,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งบรอนซ์ที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สาย เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับเอมเมอร์รัลด์
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมของบริษัท เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum

9_Diamond

DIAMOND

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 400,000 พีวีและทีมแข็ง 600,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งแพลทตินัมที่ Active อย่างน้อย 2 สาย มีสายงานบรอนซ์อย่างน้อย 1สายอยู่อีกข้าง ในกรณีที่สายงานแพลทตินัมทั้งสองสายอยู่ข้างเดียวกัน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great-ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมของบริษัท เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

10_BlueDiamond

BLUE DIAMOND

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 800,000 พีวีและทีมแข็ง 1,200,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งแพลทตินัมที่ Active อย่างน้อย 4 สาย มีสายงานบรอนซ์อย่างน้อย 1สายอยู่อีกข้าง ในกรณีที่สายงานแพลทตินัมทั้งสี่สายอยู่ข้างเดียวกัน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับบลูไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับบลูไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับบลูไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับบลูไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติบลูไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

11_BlackDiamond

BLACK DIAMOND

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 1,500,000 พีวีและทีมแข็ง 2,250,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งแพลทตินัมที่ Active อย่างน้อย 6 สาย มีสายงานบรอนซ์อย่างน้อย 1สายอยู่อีกข้าง ในกรณีที่สายงานแพลทตินัมทั้งหกสายอยู่ข้างเดียวกัน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับแบล็คไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับแบล็คไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อรูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับแบล็คไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับแบล็คไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นบิสสิเนสคลาส(หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 600,000 บาท(หกแสนบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติแบล็คไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

12_CrownDiamond

CROWN DIAMOND

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 3,000,000 พีวีและทีมแข็ง 4,500,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งแพลทตินัมที่ Active อย่างน้อย 8 สาย มีสายงานบรอนซ์อย่างน้อย 1สายอยู่อีกข้าง ในกรณีที่สายงานแพลทตินัมทั้งแปดสายอยู่ข้างเดียวกัน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับคราวน์ไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับคราวน์ไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great-ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับคราวน์ไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับคราวน์ไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม(หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติคราวน์ไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

13_ImperialDiamond

IMPERIAL DIAMOND

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 6,000,000 พีวีและทีมแข็ง 9,000,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งแพลทตินัมที่ Active อย่างน้อย 10 สาย มีสายงานบรอนซ์อย่างน้อย 1สายอยู่อีกข้าง ในกรณีที่สายงานแพลทตินัมทั้งสิบสายอยู่ข้างเดียวกัน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับอิมพีเรียลไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับอิมพีเรียลไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great-ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส-ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับอิมพีเรียลไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับอิมพีเรียลไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม(หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 2,400,000 บาท(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติอิมพีเรียลไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

14_PresidentialDiamond

PRESIDENTIAL DIAMOND

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 12,000,000 พีวีและทีมแข็ง 18,000,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งแพลทตินัมที่ Active อย่างน้อย 12 สาย มีสายงานบรอนซ์อย่างน้อย 1สายอยู่อีกข้างในกรณีที่สายงานแพลทตินัมทั้งสิบสองสายอยู่ข้างเดียวกัน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

15_RoyalDiamond

ROYAL DIAMOND

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 20,000,000 พีวีและทีมแข็ง 30,000,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งแพลทตินัมที่ Active อย่างน้อย 14 สาย มีสายงานบรอนซ์อย่างน้อย 1สายอยู่อีกข้าง ในกรณีที่สายงานแพลทตินัมทั้งสิบสี่สายอยู่ข้างเดียวกัน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับโรยัลไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับโรยัลไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great-ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับโรยัลไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับโรยัลไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum -ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 10,000,000 บาท(สิบล้านบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติโรยัลไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน