แผนธุรกิจ CYCLE MATCHING

สมัครสมาชิก 300 บาท รับประกันอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต ในวงเงิน 100,000 บาท


การเริ่มต้นธุรกิจ

มีทางเลือก 3 ระดับ

  • ระดับ Member ชำระค่าสมัคร 300 บาท ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
  • ระดับ Supervisor ชำระค่าสมัคร 300 บาท และมียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ 750 PV
  • ระดับ Executive ชำระค่าสมัคร 300 บาท และมียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ 3,000 PV

รับรายได้ 6 ทาง

  1. โบนัสผู้ขายปลีก 25%
  2. โบนัสการแนะนำ FOB (FIRST ORDER BONUS)ชั้นลูก 30% จาก PV ในการสมัครแบบ Supervisor และชั้นลูก 30% ชั้นหลาน 10% จาก PV ในการสมัครแบบ Executive
  3. โบนัสจากการสร้างคนที่เราสนับสนุน (Star Maker Bonus ) ให้มีการการสปอนเซอร์ตรงสองคน ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา และให้มียอดธุรกิจตามที่กำหนด จ่ายโบนัสครั้งเดียว 400-1,800 บาท
  4. โบนัสจ่ายจากจำนวนรอบที่มาจากคะแนนข้างอ่อนและข้างแข็ง (CYCLE BONUS) คะแนนข้างอ่อน 1,500 PV และ คะแนนข้างแข็ง 2,250 PV (1.5 เท่าของข้างอ่อน) นับเป็น 1 รอบ จ่าย 600 บาท-720 บาทต่อรอบ
  5. โบนัสแมชชิ่ง GMB (GENERATION MATCHING BONUS) ชั้นลูก 10%-20% ชั้นหลาน 10%-20% และชั้นเหลน 5%-10% ตามระดับตำแหน่ง
  6. โบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูง (ONE TIME LEADERSHIP BONUS) 150,000-10,000,000 บาท

รายละเอียดการได้รับผลประโยชน์ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ มีดังนี้

สินค้าทุกรายการของบริษัทฯ จะมีราคาที่กำหนดไว้ 2 ราคา คือ ราคาขายปลีก กับราคาสมาชิก สมาชิกจะได้รับกำไรจากการขายปลีก 25% จากราคาขายปลีก ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาขายปลีกของสินค้าเป็น 2,000 บาท ราคาสมาชิกจะถูกกำหนดไว้เป็น 1,500 บาท เมื่อสมาชิกนำสินค้าไปขายปลีกให้แก่ผู้บริโภค ก็จะได้รับกำไรจากการขายปลีก 500 บาท หรือ 25% ของราคาขายปลีก

นาย ก.เข้ามาทำธุรกิจซัคเซสมอร์ สปอนเซอร์นาย ข มียอดธุรกิจ 3,000 คะแนน

กรณีนี้ นาย ข เป็นชั้นลูกของนาย ก นาย ก จะได้รับค่าแนะนำ จำนวน 30% คูณกับ 3,000 คะแนน เท่ากับ 900 บาท ในขณะเดียวกัน นาย ข ไปสปอนเซอร์นาย ค มียอดธุรกิจ 3,000 คะแนน กรณีนี้นาย ค เป็นชั้นหลาน นาย ก จะได้รับค่าแนะนำ จำนวน 10% คูณกับ 3,000 คะแนน เท่ากับ 300 บาท

นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน และได้ไปสปอนเซอร์นาย ข เป็นสายงานข้างขวา มียอด 750 คะแนน และสปอนเซอร์นาย ค เป็นสายงานข้างซ้าย มียอด 750 คะแนนเช่นเดียวกัน กรณีนี้เรียก ก ว่า Star

เมื่อ ก พัฒนา ข หรือ ค ให้เป็น Star นั่นคือ ข มีสายงานข้างซ้ายและขวาเหมือนที่ ก มี ถือว่า ก เป็นผู้พัฒนา ข ขึ้นมา เรียก ก ว่า Star Maker กรณีนี้ ก จะได้รับโบนัสค่าพัฒนาสายงาน 400 บาท

แต่ถ้าหาก นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 3,000 คะแนน และได้ไปสปอนเซอร์นาย ข เป็นสายงานข้างขวา มียอด 3,000 คะแนน และสปอนเซอร์นาย ค เป็นสายงานข้างซ้าย มียอด 3,000 คะแนนเช่นเดียวกัน กรณีนี้เรียก ก ว่า Star

เมื่อ ก พัฒนา ข หรือ ค ให้เป็น Star นั่นคือ ข มีสายงานข้างซ้ายและขวาเหมือนที่นาย ก มี ถือว่านาย ก เป็นผู้พัฒนา ข ขึ้นมา เรียก ก ว่า Star Maker นาย ก จะได้รับโบนัสพัฒนาสายงาน 1,800 บาท

นาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน และมีการสร้างสายงานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา คะแนนข้างใดมากกว่าเรียกว่าข้างแข็ง ข้างใดน้อยกว่าเรียกข้างอ่อน เมื่อข้างอ่อนมีคะแนนรวม 1,500 คะแนนและข้างแข็งมี 2,250 คะแนน อย่างนี้เรียกว่า นาย ก มีผลงาน 1 รอบ(Cycle) นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 600 บาท คูณ 1 รอบ เท่ากับ 600 บาท

ถ้านาย ก มีคะแนนสายงานข้างอ่อน 15,000 คะแนน และข้างแข็ง 22,500 คะแนน ถือว่านาย ก มีผลงาน 10 รอบ(Cycle) นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 600 บาท คูณ 10 รอบ เท่ากับ 6,000 บาท

แต่ถ้านาย ก เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 3,000 คะแนน และมีคะแนนสายงานข้างอ่อน 1,500 คะแนน และข้างแข็ง 2,250 คะแนน นาย ก จะได้รับโบนัสเท่ากับ 720 บาท คูณ 1 รอบ เท่ากับ 720 บาท ถ้ามีผลงาน 10 รอบ ก็จะได้รับโบนัส เท่ากับ 720 บาท คูณ 10 รอบ เท่ากับ 7,200 บาท

นาย ก เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มียอด 750 คะแนน สปอนเซอร์นาย ข มาเป็นชั้นลูก มียอดคะแนน 750 คะแนน และนาย ข ไปสปอนเซอร์ นาย ค และนาย ง เป็นสายงานอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จากนั้น นาย ค ไปสปอนเซอร์นาย จ และนาย ฉ เป็นสายงานทั้งสองข้าง
กรณีนี้ นาย ข เป็นชั้นที่ 1 นาย ค และนาย ง เป็นชั้นที่ 2 และนาย จ และนาย ฉ เป็นชั้นที่ 3 ของนาย ก

หากนาย ก มีผลงานในระดับที่เข้าเกณฑ์รับโบนัสแมทชิ่ง ในอัตรา 20%, 20% และ 10% นาย ก จะได้รับโบนัสแมทชิ่ง ดังนี้

1. ถ้านาย ข ได้รับ Cycle Bonus(โบนัสข้อ 4) 100,000 บาท นาย ก จะได้รับ เท่ากับ 20%คูณ 100,000 บาท เท่ากับ 20,000 บาท
2. ถ้านาย ค ได้รับ Cycle Bonus (โบนัสข้อ 4) 90,000 บาท นาย ก จะได้รับ เท่ากับ 20% คูณ 90,000 บาท เท่ากับ 18,000 บาท
3. ถ้านาย จ ได้รับ Cycle Bonus(โบนัสข้อ 4) 80,000 บาท นาย ก จะได้รับ เท่ากับ 10% คูณ 80,000 บาท เท่ากับ 8,000 บาท
ดังนั้น นาย ก จะได้รับแมทชิ่งทั้งสามชั้นรวมกันเท่ากับ 46,000 บาท

หมายถึงโบนัสเงินก้อนที่จ่ายเพียงครั้งเดียว สำหรับสมาชิกที่มีผลงานการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ โดยจะจ่ายให้กับผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งระดับที่ 9-15 ตามแผนการตลาดของบริษัทฯ เมื่อสมาชิกสะสมยอดคะแนนกลุ่มจากการซื้อกิน ซื้อใช้หรือขายสินค้า จนมีระดับตำแหน่ง ตามที่กำหนด เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน จะมีสิทธิได้รับ One Time Bonus

นาย ก เป็นผู้นำระดับสูงที่มีองค์กรผู้บริโภคขนาดใหญ่ เมื่อนาย ก สร้างองค์กรธุรกิจจนเติบโตขึ้นมาในระดับที่ 9 มียอดธุรกิจฝั่งอ่อน 400,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 600,000 คะแนน เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน นาย ก จะได้รับ One Time Bonus จำนวน 150,000 บาท

โบนัสนี้จะจ่ายเป็นเงินก้อนที่มากขึ้น โดยสัมพันธ์กับระดับความสำเร็จที่สูงขึ้นตามลำดับ หาก นาย ก เติบโตจนถึงระดับสูงสุดคือระดับที่ 15 มียอดธุรกิจฝั่งอ่อน 20,000,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 30,000,000 คะแนน เป็นเวลา 2 เดือน ติดต่อกัน นาย ก จะได้รับ One Time Bonus จำนวน 10,000,000 บาท

iShare 4.0 (29) iShare 4.0 (30) iShare 4.0 (31) iShare 4.0 (32) iShare 4.0 (33) iShare 4.0 (34) iShare 4.0 (35)