Project Description

นพ.สิทธวีร์ ประธานผู้ก่อตั้ง
ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ
กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา
จัดงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ”
โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
ส่งมอบโอกาสและแนวคิด
ในการทำธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต
ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง
และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 800 คน
เพื่อสานต่อพันธกิจขององค์กร
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
หลักล้านคนให้กลายเป็นจริง
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ

SUCCESSMORE ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” กรุงเทพฯ (1) SUCCESSMORE ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” กรุงเทพฯ (2) SUCCESSMORE ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” กรุงเทพฯ (3) SUCCESSMORE ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” กรุงเทพฯ (4) SUCCESSMORE ส่งมอบแนวคิดการทำธุรกิจ กับงาน Your Success “ความสำเร็จของคุณ” กรุงเทพฯ (5)