Project Description

จัดงาน Your Success
ส่งมอบแนวคิดการยกระดับความสุขและความสำเร็จ
จ.ขอนแก่น

นำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ส่งมอบโอกาสและแนวคิด
ในการยกระดับความสุขและความสำเร็จให้กับผู้คน
และสานต่อพันธกิจขององค์กร
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้กลายเป็นจริง
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562
โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น