Project Description

SUCCESSMORE
ยกระดับพนักงานฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
รองรับการเติบโตบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 25 ก.ค 2561 ที่ผ่านมา
ซัคเซสมอร์ จัดการฝึกอบรมพนักงาน
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแรงสนับสนุน
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
ในหัวข้อ “สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
และการเป็นเจ้าขององค์กร”
(Built Mindset of Responsibility & Organization Ownership)
โดยมี CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
เป็นผู้มาส่งมอบพลังแนวคิดในครั้งนี้อีกด้วย

SUCCESSMORE จัดการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (1) SUCCESSMORE จัดการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (2)