Project Description

เรียนเชิญนักธุรกิจรายใหม่
เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับความเชื่อมั่น
ใน “PRESIDENT Talk”
พบกับ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
“President วิสัยทัศน์กว้างไกล”
ในวันพุธที่ 18 ม.ค. 2560
เวลา 16.00-17.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301