Project Description

เรียนเชิญนักธุรกิจรายใหม่
ยกระดับความเชื่อมั่น
ใน “PRESIDENT Talk”
พบกับ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
“President วิสัยทัศน์กว้างไกล”
ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
เวลา 16.00-17.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301