Project Description

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักธุรกิจ 3 รหัส
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
ในการส่งมอบคุณค่า
ช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน
ในรางวัล “นักธุรกิจขายตรงดีเด่น ปี 2562”

1. คุณพหล ทองขุนดำ
นักธุรกิจตำแหน่ง BLUE DIAMOND

2. คุณนพรัตน์ ทองศักดิ์
นักธุรกิจตำแหน่ง DIAMOND

3. คุณวิชัย ชยมั่นคงชัย และคุณทยิดา ชยมีชัย
นักธุรกิจตำแหน่ง DIAMOND

โดยนักธุรกิจทั้ง 3 รหัสนี้
เป็นแบบอย่างของผู้นำนักธุรกิจ
ที่ทำธุรกิจด้วยความทุ่มเท
และประพฤติตนตามกฎจรรยาบรรณที่ถูกต้อง
รวมถึงส่งมอบคุณค่าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
ได้รับเกียรติเป็นตัวแทน
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ขึ้นรับรางวัล Ethics Recognition Gold
ซึ่งเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ
สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง
ตามกฎจรรยาบรรณในระดับเหรียญทอง

ซัคเซสมอร์มุ่งมั่นทำธุรกิจ
อย่างถูกต้องตามกฎจรรยาบรรณ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
ให้สำเร็จอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ในการเป็นเครือข่ายแห่งการสร้างความสำเร็จ
ความสุขและการบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งตน

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1
อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทอง